سرهمی جین آستین دار

0 تومان

توضیح

جنس : جین بهاره 

سرهمی جین آستین دار 


سایز ۳۲ : 

قد کل : ۱۳۵

قد آستین : ۴۵

دور سینه : ۹۸

دور بازو : ۳۰

دور کمر : ۶۸

دور باسن : ۸۶

-------------

سایز ۳۴ : 

قد کل : ۱۳۸

قد آستین : ۴۵

دور سینه : ۱۰۲

دور بازو : ۳۲

دور کمر : ۷۲

دور باسن : ۸۶

-------------

سایز ۳۶ : 

قد کل : ----

قد آستین : ۴۵

دور سینه : ۱۰۲

دور بازو : ۳۲

دور کمر : ۷۶

دور باسن : ۹۰

-------------

سایز ۳۸ : 

قد کل : ۱۴۱

قد آستین : ۴۸

دور سینه : ۱۰۲

دور بازو : ۳۶

دور کمر : ۸۰

دور باسن : ۹۲

-------------

سایز ۴۰ : 

قد کل : ۱۴۰

قد آستین : ۴۸

دور سینه : ۱۱۰

دور بازو : ۳۶

دور کمر : ۸۴

دور باسن : ۱۰۰

-------------

سایز ۴۲ : 

قد کل : ۱۴۰

قد آستین : ۴۸

دور سینه : ۱۱۲

دور بازو : ۳۶

دور کمر : ۸۸

دور باسن : ۱۰۶

-------------

سایز ۴۴ : 

قد کل : ۱۴۲

قد آستین : ۵۰

دور سینه : ۱۱۴

دور بازو : ۳۸

دور کمر : ۹۴

دور باسن : ۱۱۰

-------------

سایز ۴۶ : 

قد کل : ۱۴۲

قد آستین : ۵۰

دور سینه : ۱۲۶

دور بازو : ۴۰

دور کمر : ۱۰۰

دور باسن : ۱۱۴

-------------

سایز ۴۸ : 

قد کل : ۱۴۲

قد آستین : ۵۰

دور سینه : ۱۲۸

دور بازو : ۴۲

دور کمر : ۱۰۸

دور باسن : ۱۲۰

-------------

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر